Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" LINE 1: select * from bip_kategoria where kategoria = '' and dzial =... ^ in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 27 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 32 Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Strona główna »

Wystąpił błąd!

I. Wprowadzenie:
1. Kodeks Prawa Kanonicznego określając obowiązki duchownych postanawia: „Duchowni w swoim życiu ze szczególnej racji obowiązani są dążyć do świętości... Aby mogli osiągnąć tę doskonałość obowiązani są do odprawiania rekolekcji, według przepisów prawa partykularnego” (kan. 276 § 1, § 2, 4°).
Dlatego Pierwszy Synod Diecezji Łomżyńskiej „zobowiązuje duchownych do odprawiania corocznych, trzydniowych rekolekcji zamkniętych” i postanawia, że „szczegółowe przepisy w tej kwestii reguluje odpowiednie zarządzenie Biskupa Łomżyńskiego” (statut 98).
2. Rekolekcje są częścią konstytutywną formacji stałej kapłanów. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów stwierdza: „długie doświadczenie duchowe Kościoła pokazuje, że rekolekcje są odpowiednim i skutecznym środkiem adekwatnej formacji stałej duchowieństwa” (85).
3. Ćwiczenia duchowne, nazywane dziś rekolekcjami, mają swoje źródło w nauce i przykładach Starego i Nowego Testamentu. Rekolekcje według mistrzów życia duchowego „to kilka dni poświęconych ćwiczeniom duchownym, dla pogłębienia życia duchowego, w szczególnych warunkach zewnętrznych” Według Dyrektorium „Zachowują one także dzisiaj całą swoją ważność i aktualność”. Wbrew współczesnym tendencjom „do ogołocenia człowieka z tego wszystkiego czym jest życie wewnętrzne, kapłan powinien odnaleźć Boga i siebie samego podejmując odpoczynek duchowy, by zagłębić się w medytacji i modlitwie” (85).
Dyrektorium mocno podkreśla, że rekolekcje to nie „kursy teologiczno-duszpasterskie” z referatami i dyskusjami, ale w czasie rekolekcji „ważne jest skoncentrowanie się na tematach duchowych, poświęcenie obszernego miejsca milczeniu i modlitwie oraz szczególna troska o sprawowanie liturgii, o sakrament Pokuty, adorację eucharystyczną, kierownictwo duchowe i akty czci i kultu Najświętszej Maryi Panny” (85).

II. Zasady ogólne:
1. Do odprawiania corocznych, trzydniowych rekolekcji zobowiązani są wszyscy kapłani inkardynowani do Diecezji Łomżyńskiej niezależnie od miejsca pracy w diecezji czy poza nią oraz wszyscy kapłani pracujący jako duszpasterze w Diecezji Łomżyńskiej.
2. Organizacja corocznych rekolekcji należy do zadań:
a) Przewodniczącego Wydziału Duchowieństwa i Instytutów Życia Konsekrowanego
b) Diecezjalnego Ojca Duchownego
c) Rektora i Dyrektora Administracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży
d) Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Szelkowie
3. Przewodniczący Wydziału prowadzi dokumentację rekolekcyjną.
4. Wydział specjalnym komunikatem powiadamia Księży o organizacji rekolekcji w danym roku na terenie Diecezji (miejsce, terminy, rekolekcjonista).
5. Kuria będzie powiadamiać o rekolekcjach poza Diecezją (w miarę otrzymywania takich informacji); informacje takie można też znaleźć w internecie.
6. Księża katecheci, z racji zajęć szkolnych, powinni wybierać terminy w czasie wakacji; a w ciągu roku szkolnego – w terminach, które najmniej kolidują z zajęciami szkolnymi.

III. Zasady szczegółowe:
1. Wydział Duchowieństwa organizuje na terenie Diecezji:
a) trzy serie rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży; za bezpośrednią organizację odpowiedzialny jest Dyrektor Administracyjny WSD;
b) jedną serię w Domu Rekolekcyjnym w Szelkowie – bezpośrednią organizację podejmuje Dyrektor Domu;
c) rekolekcjonistę zaprasza Biskup Łomżyński;
d) w razie potrzeby Wydział może zorganizować więcej serii rekolekcji.
2. Przynajmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem kapłan zgłasza swój udział pisemnie lub telefonicznie do Wydziału ds. duchowieństwa.
3. Na rekolekcje każdy kapłan zabiera ze sobą: strój liturgiczny – albę, pasek i stułę koloru białego; „Części stałe Mszy Świętej”; księgę Liturgii Godzin i Pismo Święte.
4. Każdego kapłana odprawiającego rekolekcje obowiązuje obecność w domu rekolekcyjnym od początku do końca. W czasie rekolekcji kapłan nie podejmuje obowiązków wynikających z jego urzędu. W parafii należy na ten czas zorganizować zastępstwo.
5. Wszyscy kapłani odprawiający rekolekcje zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich praktykach przewidzianych porządkiem rekolekcyjnym. Obowiązuje silentium religiosum. Nieobecność na znacznej części praktyk rekolekcyjnych zobowiązuje księdza w sumieniu do ponownego odprawienia całych rekolekcji.
6. Zaleca się uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych przez Wydział ds. duchowieństwa w Łomży.
7. Księża z pięciu najmłodszych święceniami roczników są zobowiązani do odprawiania rekolekcji w seriach organizowanych przez Wydział ds. duchowieństwa w WSD. Inny sposób odprawienia przez nich rekolekcji musi znaleźć uprzednią aprobatę Biskupa Łomżyńskiego.
8. Każda grupa rekolekcyjna ma swojego Dziekana, który ją reprezentuje i przewodniczy w zleconych mu przez rekolekcjonistę praktykach rekolekcyjnych.
9. Z racji uczestnictwa w rekolekcjach Księża odprawiający je – zgodnie z chwalebną tradycją – składają stosowną ofiarę na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu.
10. Każdy kapłan odprawiający rekolekcje na początku zgłasza swoją obecność u Dyrektora Domu, który sporządza listę uczestników i przekazuje ją do Wydziału ds. duchowieństwa.

IV. Niezależnie od rekolekcji organizowanych przez Wydział ds. duchowieństwa w Diecezji:
1. Każdy kapłan – z zachowaniem punktu IV p. 7 – ma prawo odprawić roczne rekolekcje w jakimkolwiek domu rekolekcyjnym – indywidualnie lub w grupie rekolekcyjnej, pod przewodnictwem rekolekcjonisty, z zachowaniem ściśle obowiązującego tam programu, np. w Hodyszewie...
Niedopuszczalne są rekolekcje indywidualne, w domach wczasowych, nawet kościelnych; zaświadczenia z takich „rekolekcji” nie będą uwzględniane.
2. Pielgrzymka do Ziemi Świętej zastępuje rekolekcje.
3. Uczestnictwo w Łomżyńskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę zastępuje rekolekcje raz na dwa lata; co drugi rok należy je odprawić w WSD w Łomży. Uczestnictwo w innych pielgrzymkach nie zastępuje rekolekcji, chyba że zostanie wcześniej zgłoszone do Biskupa Łomżyńskiego i uzyska jego aprobatę.
4. Godny pochwały jest zwyczaj odprawienia rekolekcji w gronie kolegów kursowych, po uzyskaniu zgody Biskupa diecezjalnego, w domach rekolekcyjnych i pod kierownictwem wybranego rekolekcjonisty.
5. Wskazane jest uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych przez Stowarzyszenia Kapłańskie np. Unii Apostolskiej Duchowieństwa oraz Krajowe Duszpasterstwa specjalistyczne (por. Synod 105).
6. Kapłani seniorzy z racji wieku i inni z racji choroby, którzy nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach wspólnotowych, mogą odprawić rekolekcje indywidualnie.
7. Wszyscy kapłani odprawiający rekolekcje poza grupami organizowanymi przez Wydział ds. duchowieństwa składają w Kurii (w Wydziale) zaświadczenie o odbytych rekolekcjach do Świąt Bożego Narodzenia.

Łomża, dnia 17 stycznia 2006 r.
N. 92/B/2006

+ Stanisław Stefanek TChr
Biskup Łomżyński


Ks. prał. dr Tadeusz Śliwowski
Kanclerz Kurii

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: śr, 18 stycznia 2006 08:45
Data upublicznienia: śr, 18 stycznia 2006 08:47
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6491 razy
Drukuj
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi