Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" LINE 1: select * from bip_kategoria where kategoria = '' and dzial =... ^ in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 27 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 32 Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Strona główna »

Wystąpił błąd!


1.Wstęp
Regulamin niniejszy stanowi podstawę harmonijnego ułożenia wzajemnych stosunków między proboszczami jako pracodawcami, a kościelnymi-zakrystianami, jako wykonawcami zleconej pracy.
Diecezja Łomżyńska ma swoje wypracowane wzorce dotyczące pracy kościelnego-zakrystiana, które na skutek zmian społecznych, ekonomicznych i prawnych wymagają odpowiedniego przystosowania.
2. Objęcie stanowiska
2.1. Kandydat na kościelnego-zakrystiana winien przedstawić proboszczowi następujące dokumenty:
– podanie,
– życiorys,
– świadectwo chrztu, bierzmowania i – w przypadku zawartego związku małżeńskiego – świadectwo ślubu kościelnego,
– świadectwo wykształcenia ogólnego,
– opinię od własnego proboszcza, lub poprzedniego pracodawcy.
2.2. O zamiarze zatrudnienia proboszcz powiadamia Diecezjalna komisję liturgiczną, przedkładając wszystkie wyżej wymienione dokumenty.
2.3. Po uzyskaniu akceptacji Komisji proboszcz i kościelny-zakrystian zawierają umowę o zatrudnieniu. Umowa może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. Umowa winna być spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dla proboszcza, kościelnego-zakrystiana i Diecezjalnej komisji liturgicznej). Od tego momentu kościelny-zakrystian staje się pracownikiem parafii.
2.4. Kościelny-zakrystian może podejmować inną pracę, jeżeli to nie koliduje z jego obowiązkami, jako pracownika świeckiego parafii i w uzgodnieniu z księdzem proboszczem.
2.5. Jeżeli kościelny-zakrystian ma dochody z różnych źródeł, podatki i ubezpieczenie płaci stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
3. Obowiązki kościelnego-zakrystiana
Do obowiązków kościelnego-zakrystiana należy:
a) ogólna opieka nad zakrystią, tzn. utrzymywanie porządku i czystości zakrystii oraz szat, naczyń i sprzętów liturgicznych,
b) codzienne wyjmowanie i przygotowywanie szat, naczyń i sprzętów liturgicznych potrzebnych do służby Bożej w danym dniu i staranne schowanie ich po użyciu,
c) okresowe przewietrzanie szat, czyszczenie naczyń i sprzętów,
d) dokonywanie drobnych napraw w szatach i paramentach liturgicznych (by nie dopuścić do większych uszkodzeń); o potrzebie większych napraw należy powiadomić proboszcza,
e) przygotowanie i oddawanie bielizny kościelnej do prania,
f) sprzątanie świątyni, zwłaszcza w soboty i poniedziałki oraz w przeddzień uroczystości i bezpośrednio po niej,
g) utrzymywanie w porządku i czystości ołtarzy, konfesjonałów, ławek, dywanów, chodników itp.,
h) troska o dekoracje ołtarzy (w wypadku jeśli nie ma osoby odpowiedzialnej za tę czynność),
i) codzienne punktualne otwieranie i zamykanie świątyni oraz czuwanie nad jej bezpieczeństwem,
j) doglądanie wiecznej lampki,
k) okresowe oczyszczanie sklepień, ścian, filarów, okien z kurzu, pajęczyny itp.(przy zorganizowanej pomocy innych osób na prośbę proboszcza),
l) przystrajanie świątyni w doroczne lub specjalne uroczystości oraz Żłobka, Grobu itp. (przy zorganizowanej pomocy),
ł) pomoc przy ubieraniu się kapłana w szaty liturgiczne,
m) służenia do Mszy świętej i innych nabożeństw,
n) opieka nad ministrantami (gdy nie ma innego opiekuna),
o) punktualne dzwonienie na Mszę św., nabożeństwa, Anioł Pański itp.,
p) pomoc administracyjna przy budowie lub remoncie świątyni czy budynków parafialnych,
r) ogólna opieka nad cmentarzem przykościelnym i terenem parafialnym, tzn. utrzymywanie porządku i czystości oraz odśnieżanie zimą, posypywanie piaskiem gołoledzi,
s) palenie w piecu CO, jeśli taki jest w kościele czy zakrystii,
t) kościelnemu-zakrystianowi nie wolno czynić wyróżnień na pogrzebach czy ślubach wbrew przepisom liturgicznym lub zastrzeżeniom proboszcza,
u) tam, gdzie kościelny-zakrystian pełni także obowiązki grabarza, utrzymuje w porządku cmentarz grzebalny i kopie groby zgodnie z planem cmentarza i zarządzeniem proboszcza,
w) wszelkie posługi przy czynnościach liturgicznych zakrystian spełnia w komży,
x) uczestnictwo w rekolekcjach, dniach skupienia i spotkaniach dla zakrystianów organizowanych przez diecezję.
4. Uposażenie kościelnego-zakrystiana
Za wykonywaną pracę kościelnemu-zakrystianowi przysługuje słuszne i sprawiedliwe wynagrodzenie.
W Diecezji Łomżyńskiej obowiązują dwie formy wynagradzania kościelnych-zakrystianów, zależnie od rodzaju zawartej umowy:
a) na podstawie umowy o pracę wynagrodzenie miesięczne w formie pensji,
b) na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług wynagrodzenie w formie opłat pobieranych przez kościelnego-zakrystiana za posługi religijne.
4.1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Wysokość wynagrodzenia ustalają wspólnie obie strony: pracodawca i pracownik. Wynagrodzenie nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia w kraju. Podstawą ustaleń wysokości wynagrodzenia kościelnego-zakrystiana są kwalifikacje zawodowe, zakres obowiązków parafialnych oraz staż pracy.
Ustaloną pensję podwyższa się o 5% po 5 latach; 10% po 10 latach; 15% po 15 latach; 20% po 20 latach pracy jako kościelny-zakrystian, z uwzględnieniem również wskaźnika inflacji.
Parafia opłaca podatek, ubezpiecza i odprowadza składki do ZUS.
4.1.1. Kościelnemu-zakrystianowi, który jest na pensji, zgodnie z tradycją rozprowadza kredę i kadzidło w uroczystość Objawienia Pańskiego, z tego tytułu pracodawca wypłaca trzecią część zebranych przy tym ofiar, jako premię za pracę.
4.1.2. Proboszcz kieruje kościelnego-zakrystiana na wszelkie szkolenia przewidziane prawem pracy dla tego zawodu (BHP, ppoż i inne) i finansuje je.
4.1.3. Czas pracy kościelnego-zakrystiana jest normowany kodeksem pracy i przepisami wykonawczymi do kodeksu pracy.
4.1.4. Kościelnemu-zakrystianowi przysługuje płatny urlop w odpowiednim wymiarze regulowanym przepisami kodeksu pracy. Termin urlopu ma być uzgodniony z proboszczem parafii. Zastępstwo na czas urlopu proponuje proboszczowi zakrystian. Z zastępcą ma być zawarta umowa na czas określony ze stosownym wynagrodzeniem.
4.1.5. Kościelnemu-zakrystianowi przysługują też inne uprawnienia przewidziane kodeksem pracy.
4.2. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług
Aby taką umowę zawrzeć, kościelny-zakrystian musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą (PKD ....). Zakrystian świadczy usługi w parafii zgodnie z niniejszym regulaminem. W tej formie wynagrodzenie kościelnego-zakrystiana stanowią opłaty za świadczone usługi:
– za posługę w czasie nabożeństw żałobnych – od proboszcza parafii,
– za pogrzeby, śluby – od wiernych. Stawki pobieranych ofiar reguluje umowa zawarta między proboszczem a świadczącym usługi,
– 1/6 część z Dnia Zadusznego (wypominki jednorazowe, nabożeństwo żałobne, podzwonne, taca) – od proboszcza,
– za rozprowadzanie kredy i kadzidła z racji uroczystości Objawienia Pańskiego – od wiernych. Obowiązkiem proboszcza jest wyjaśnić wiernym, że ofiary składane zakrystianowi stanowią część słusznego wynagrodzenia za jego pracę w parafii,
– w parafiach, w których kościelny-zakrystian pełni również posługę grabarza, za kopanie grobów i opiekę nad cmentarzem – od wiernych,
– w parafiach, gdzie istnieje zwyczaj zbiórki od wiernych płodów rolnych (zboże, ziemniaki itp.), należy ten chwalebny zwyczaj zachować; gdzie został on zapomniany, zwyczaj ten przywrócić.
4.2.1. Podatek dochodowy, ubezpieczenie i składki ZUS w całości opłaca kościelny-zakrystian.
4.2.2. Czas pracy kościelnego-zakrystiana jest nienormowany, w zależności od potrzeb na świadczenie usług.
4.2.3. Kościelnemu-zakrystianowi przysługuje urlop w wymiarze 1miesiąca /30 dni kalendarzowych/w ciągu roku. Termin urlopu należy uzgodnić z księdzem proboszczem. Na czas urlopu kościelny-zakrystian zapewnia fachowe zastępstwo, które sam finansuje. Kościelny-zakrystian nabywa prawo do urlopu po przepracowaniu jednego roku.
5. Rozwiązanie umowy
5.1. Umowa może być rozwiązana:
a) z upływem terminu, na jaki była zawarta,
b) na skutek zgodnej decyzji stron (porozumienia),
c) na skutek osiągnięcia wieku emerytalnego,
d) na skutek uchybień zakrystiana przeciwko godności swojej posługi (np. wystąpień przeciw wierze lub Kościołowi, przynależności do wrogich Kościołowi organizacji, nastawianie wiernych przeciw duchowieństwu, gorszące życie osobiste lub rodzinne, nałogowy alkoholizm, narkomania, itp.). W tym wypadku proboszcz powinien udzielić najpierw upomnienia na piśmie, za potwierdzeniem. Po trzecim upomnieniu proboszcz musi zwolnić zakrystiana,
e) na skutek wygaśnięcia umowy (śmierć kościelnego-zakrystiana),
f) wypowiedzenia przez strony.
5.2. Decyzję o rozwiązaniu umowy podejmuje ksiądz proboszcz, po wysłuchaniu opinii Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Określa w niej, respektując wymagania prawne, termin oraz ewentualnie przyczyny rozwiązania umowy, omawia szczegóły związane z rozwiązaniem umowy.
5.3. Formę i terminy rozwiązania umowy zawiera obowiązująca między stronami umowa.

Łomża, dnia 15 lutego 2007 r.
N. 204/B/2007
+ Stanisław TChr
Biskup Łomżyński
Ks. T. Śliwowski
Kanclerz Kurii

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: cz, 26 kwietnia 2007 21:19
Data upublicznienia: cz, 26 kwietnia 2007 21:49
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 8020 razy
Drukuj
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi