Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" LINE 1: select * from bip_kategoria where kategoria = '' and dzial =... ^ in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 27 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 32 Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Strona główna »

Archiwum

Wystąpił błąd!

WSKAZANIA FORMACYJNO-DUSZPASTERSKIE NA ROK KAPŁAŃSKI 2009/2010
W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

I. Odpusty Roku Kapłańskiego

Kapłani winni się starać, poprzez modlitwy i dobre uczynki uzyskać od Najwyższego i Wiecznego Kapłana Chrystusa łaskę, by zajaśnieć wiarą, nadzieją i miłością oraz innymi cnotami, i okazywać stylem życia - również wyglądem zewnętrznym - że są całkowicie oddani dobru duchowemu ludu… (Penitencjaria Apostolska, 25 kwietnia 2009 r.).

Jednym z najważniejszych zadań Roku Kapłańskiego jest ożywienie ducha modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu wśród kapłanów i wiernych. Dlatego Święta Penitencjaria Apostolska zgodnie z wolą Ojca Świętego ubogaciła niektóre praktyki adoracyjne łaską odpustów:

1. Kapłani mogą uzyskać odpust zupełny każdego dnia, jeżeli odmówią pobożnie Jutrznię, albo Nieszpory przed Najświętszym Sakramentem wystawionym do publicznej adoracji, albo złożonym w tabernakulum oraz z gotowością i wielkodusznie oddadzą się sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza spowiedzi.
2. Kapłani mogą uzyskać odpust cząstkowy ilekroć „pobożnie odmówią zatwierdzone modlitwy prosząc o to, by mogli prowadzić święte życie i święcie wypełniać powierzone im funkcje”.
3. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny: w dniu rozpoczęcia i zakończenia Roku Kapłańskiego, 4 sierpnia 2009 r. w 150. rocznicę śmierci św. Jana Vianey’a i w każdy I czwartek miesiąca, jeżeli uczestniczą we Mszy św. i modlą się za kapłanów oraz w tym dniu spełnią jakiś dobry uczynek i ofiarują go za kapłanów.
4. Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy nie mogą wyjść z domu, mogą w tych dniach zyskać odpust zupełny, jeśli pomodlą się o uświęcenie kapłanów i ofiarują za nich swoje choroby i trudności życiowe.
5. Wierni mogą uzyskać odpust cząstkowy, jeżeli odmówią pobożnie pięć razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, albo inne zatwierdzone modlitwy ku czci Najświętszego Serca Jezusa „w intencji kapłanów, aby trwali w czystości i świętości życia”.

Przypomina się zwykłe warunki uzyskania każdego odpustu: szczere wyzbycie się w duchu przywiązania do wszelkiego grzechu, żal za grzechy, sakrament pokuty, komunia święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego. Każdy odpust można zyskać przede wszystkim dla siebie, albo ofiarować za konkretnego zmarłego kapłana. Byłoby rzeczą chwalebną, gdyby każdy prezbiter naszej diecezji wspomógł łaską odpustu zupełnego wszystkich znanych sobie (i nieznanych) kapłanów. Wiernym należy przypominać, przynajmniej raz w miesiącu, o możliwości uzyskania odpustów.

II.Pielgrzymki w Roku Kapłańskim

1. Diecezjalna Pielgrzymka Kapłanów do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży w dniu 10.10.2009 r. od godz. 10.00

Program pielgrzymki (Księża proszeni są o zabranie ze sobą alby i stuły):
a) Godz. 10.00 - Nabożeństwo pokutne z konferencją i kapłańskim rachunkiem sumienia.
b) Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w modlitewnej ciszy z możliwością spowiedzi indywidualnej. O posługę w konfesjonałach proszeni są Dekanalni Ojcowie Duchowni.
c) Godz. 11.00 - dziękczynno-błagalna modlitwa wspólnotowa za kapłaństwo.
d) Godz. 11.30 - zakończenie adoracji i przygotowanie do Mszy św.
e) Godz. 11.45 - Liturgiczna Godzina Dnia i Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Pasterza Diecezji. Formularz Mszy św. o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Biskup Łomżyński udziela prawa binacji.
f) Godz. 13.00 - agapa /propozycja posiłku postnego/.
g) Godz. 13.30 - referat inaugurujący cykl Kapłani Świadkowie Wiary z naszej Diecezji. Ks. prof. dr hab. Witold Jemielity przedstawi osobę pierwszego pasterza diecezji Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego.
h) Godz. 14.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po Koronce zakończenie pielgrzymki kapłanów Pasterskim błogosławieństwem.

2. Ogólnopolska Pielgrzymka Kapłanów na Jasną Górę w dniu 1.05.2010 r.

3. Ogólnopolska Pielgrzymka Alumnów WSD na Jasną Górę w dniu 17.04.2010 r.

III.Kongregacje Księży Dziekanów i Konferencje Dekanalne w Roku Kapłańskim

1. W program Kongregacji i Konferencji będą wprowadzone referaty formacyjne. Cztery referaty na Rok Kapłański, które będą wygłoszone na Kongregacjach Księży Dziekanów, a następnie podczas Konferencji Dekanalnych.

2. Kolejne materiały na referaty na Rok Kapłański będą przekazywane przed Kongregacją Księży Dziekanów. Księża Dziekani proszeni są o wyznaczenie księdza z dekanatu, który wygłosi referat na temat opracowany i przekazany do wygłoszenia podczas Konferencji Dekanalnej.

IV.Świadkowie Wiary - Sylwetki Kapłanów Kościoła Łomżyńskiego

W Roku Kapłańskim od października przez kolejne tygodnie będą przedstawiane referaty o Kapłanach Kościoła Łomżyńskiego - Świadkach Wiary. Referaty te będą prezentowane w Radiu Nadzieja i w Głosie Katolickim. Postacie do opracowania przygotuje Komisja historyczna w składzie: Przewodniczący: Ks. L. Brzostowski oraz Ks. W. Jemielity, Ks. J. Łupiński, Ks. T. Górski, Ks. Z. Żukowski, Ks. St. Marzec, Ks. Fr. Wróblewski i inni.

V.Wspólnotowa modlitwa Kapłanów

1. Księża z instytucji centralnych Diecezji spotykają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca na wspólnej Liturgii Godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu i konferencji o kapłaństwie.
2. W Domu Wspólnoty Kapłańskiej również w każdy I czwartek miesiąca mieszkańcy Domu spotykają się na nabożeństwie adoracyjnym.
3. W każdym dekanacie w Roku Kapłańskim należy w każdym miesiącu zorganizować spotkanie dekanalne kapłanów według następującego programu: adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa Liturgią Godzin, rozmowa kapłańska.
4. Na modlitewnych spotkaniach należy korzystać z materiałów, które w formie listu każdego miesiąca publikuje poprzez Internet Kongregacja do spraw Duchowieństwa - odpowiedzialny za dostarczenie tekstu takiego listu wszystkim kapłanom w dekanacie jest Dekanalny Ojciec Duchowny. Pomocą w pozyskaniu tych materiałów może służyć Diecezjalny Ojciec Duchowny.
5. Proponuje się, aby wszystkie braterskie spotkania kapłańskie w Roku Kapłańskim były spotkaniami bezalkoholowymi.

VI.Rekolekcje kapłańskie w Diecezji
Zaleca się, żeby wszyscy kapłani przeżyli tegoroczne rekolekcje kapłańskie we wspólnocie diecezjalnej. Rekolekcje kapłańskie będą dotyczyły problematyki związanej z Rokiem Kapłańskim.

VII.Formacja dekanalnych Ojców Duchownych

Wydział ds. Duchowieństwa podejmie organizowanie spotkań formacyjnych dla Dekanalnych Ojców Duchowych w wymiarze dwóch spotkań w ciągu roku.

VIII.Jubileusze kapłańskie i zakonne

Proponuje się, aby pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego organizować wspólne spotkania modlitewne w katedrze Jubilatów świętujących srebrne, złote i kolejne jubileusze święceń kapłańskich oraz ślubów zakonnych.

IX.Dzień Męczeństwa Kapłanów Polskich

Z postanowienia Konferencji Episkopatu Polski ustanowiony został Dzień Męczeństwa Kapłanów Polskich, którzy zginęli lub cierpieli z rąk hitlerowskich Niemiec. Dzień ten obchodzony jest każdego roku 29 kwietnia w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Proponuje się, aby podobną pamięcią otoczyć Kapłanów Męczenników na Wschodzie.

X.Pamięć o zmarłych kapłanach

W Roku Kapłańskim należy odprawić uroczystą Mszę św. za zmarłych księży, którzy pracowali w parafii, a także udać się procesyjnie na cmentarz grzebalny do ich grobów. W wypominkach należy uwzględnić wszystkich kapłanów spoczywających na cmentarzu parafialnym oraz kapłanów, którzy posługiwali w tej parafii, a także pochodzących z danej parafii. Należy również zatroszczyć się o odrestaurowanie grobów kapłanów, o ile te takiej renowacji wymagają. Warto zastanowić się nad umieszczeniem w kościele tablic pamiątkowych szczególnie zasłużonych księży.

XI.Nauczanie katechetyczne o kapłaństwie

W Roku Kapłańskim Wydział Nauczania przygotuje i udostępni odpowiednie materiały do katechezy szkolnej o powołaniu i misji kapłańskiej. W szkołach na wszystkich poziomach edukacji należy przeprowadzić kilka takich katechez o kapłaństwie.

XII.Czterdziestogodzinne nabożeństwa

Czterdziestogodzinne nabożeństwa i miesięczne adoracje Najświętszego Sakramentu czasem modlitw wiernych w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. Księża Proboszczowie proszeni są o poinformowanie prowadzących adoracje, aby w swoich konferencjach szczególnie uwzględniali tematykę Roku Kapłańskiego. Proponuje się zaangażowanie w tę modlitewną akcję wszystkie grupy, ruchy i stowarzyszenia działające w parafii.

XIII.Modlitwy wiernych za kapłanów

1. W każdy czwartek we wszystkich parafiach Diecezji Łomżyńskiej w Roku Kapłańskim należy odprawiać godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Natomiast w pierwszy czwartek każdego miesiąca (oprócz uroczystości i świąt) w każdej parafii należy odprawić uroczystą Mszę św. o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie oraz wygłosić okolicznościowe kazanie.
2. Zostanie również przygotowana modlitwa o powołania i o świętość kapłanów do publicznego odmawiania po zakończeniu Roku św. Brunona w czasie Mszy św. po komunii św. wzorem roku Miłosierdzia Bożego i Roku św. Brunona.

XIV.Dzieło wpierania powołań Diecezji Łomżyńskiej

Proponuje się, aby WSD dołożyło starań, by takie Dzieło powstało i funkcjonowało w każdej parafii.

XV.Kapłańska Wspólnota Osób Świeckich

W niektórych parafiach istnieje Kapłańska Wspólnota Osób Świeckich, której celem jest modlitwa w intencji kapłanów i o powołania. Zaleca się, aby takie Wspólnoty powstawały
w miarę w możliwości w innych parafiach.

XVI.Udział Stowarzyszeń i Ruchów Kościelnych w Roku Kapłańskim

Wkrótce zostanie skierowana specjalna prośba do wspólnot, stowarzyszeń i grup parafialnych o modlitwę w intencjach świętości życia kapłanów, nowych powołań oraz za kapłanów chorych i zmarłych.

W Roku Kapłańskim nie chodzi o koncentrację na samych sobie. Chodzi natomiast o to, aby jak najgorliwiej wypełniać zadania kapłańskie powierzone nam przez Chrystusa i Kościół Święty. Widocznym znakiem tego niech będzie codzienna osobista modlitwa, pobożnie sprawowana Msza święta, kapłański brewiarz, medytacja, adoracja, czytanie duchowe, jak również coraz serdeczniejsze relacje ze współbraćmi w kapłaństwie, tworzącymi łomżyńskie prezbiterium pozostające w synowskiej więzi z Pasterzem Diecezji.Ks. Prałat mgr Ludwik Brzostowski
Wikariusz Biskupi ds. Duchowieństwa


Łomża, dnia 29 września 2009 r.
N. 1760/2009

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: śr, 29 lipca 2009 10:02
Data upublicznienia: śr, 29 lipca 2009 10:04
Data przejścia do archiwum: 2010-07-05 10:15:19+02
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 19506 razy

Wiadomość była modyfikowana 1 razy

Drukuj
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi