Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" LINE 1: select * from bip_kategoria where kategoria = '' and dzial =... ^ in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 27 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 32 Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Strona główna »

Wystąpił błąd!


1. Starania o zezwolenie Stolicy Apostolskiej na koronację Obrazu Matki Bożej Wąsewskiej
Od lat wielkim pragnieniem duszpasterzy oraz wiernych parafii Wąsewo była koronacja papieskimi koronami Obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej. Kult Wizerunku Matki Bożej trwa w świątyni parafialnej w Wąsewie nieprzerwanie od wieku XVII. W ostatnim czasie szeroko się rozpowszechnił. Do Wąsewa przybywają stale pielgrzymki diecezjalne, również z innych diecezji, a także z poza granic Polski. Uwzględniając powyższe przesłanki, a zwłaszcza szeroko rozpowszechniony kult Obrazu Matki Bożej Wąsewkiej, wota i nadprzyrodzone znaki Bożej pomocy, rozpoczęto starania o ozdobienie Wizerunku Maryi koronami papieskimi.
Od czasu, gdy proboszczem w Wąsewie został ks. Stanisław Sobotka, od samego początku zaczął poważnie myśleć o koronacji i podjął w tym kierunku konkretne działania. Ówczesny biskup diecezjalny Juliusz Paetz popierał starania proboszcza z Wąsewa. Jednak niespodziewane odejście biskupa Juliusza Paetza z diecezji łomżyńskiej do Poznania opóźniło realizację planów dotyczących koronacji. Nowo mianowany przez Stolicę Apostolską biskup diecezjalny Stanisław Stefanek zaaprobował i poparł plany związane z koronacją. Podczas pierwszego pobytu w Wąsewie Biskup zwracając się do proboszcza powiedział: “Księże Kanoniku proszę wydeptywać ścieżki (...) do Łomży i do Rzymu.”
Zabiegi proboszcza i parafian zmierzające do koronacji wizerunku Matki Bożej Wąsewskiej zaczęły nabierać realnych kształtów. Ks. Proboszcz Stanisław Sobotka, Kustosz Sanktuarium wystosował do Biskupa łomżyńskiego pismo, w którym oficjalnie zwrócił się z prośbą o rozpoczęcie starań zmierzających, by uzyskać dekret Stolicy Apostolskiej zezwalający na koronację papieskimi koronami Obrazu Matki Bożej Wąsewskiej. Prośba proboszcza została rozpatrzona pozytywnie.
Pierwszym krokiem zmierzającym do koronacji było otrzymanie pozytywnego wotum Konferencji Episkopatu Polski, czyli poparcie inicjatywy koronacji przez wszystkich biskupów. Biskup Łomżyński dnia 15 lutego 1999 r. wystosował do wszystkich księży biskupów specjalne pismo. Powiadomił w nim swoich braci w biskupstwie, iż w czasie najbliższego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, w dniach 10-11 marca przedstawi wniosek o wotum Konferencji Episkopatu, w sprawie prośby jaką zamierza skierować do Stolicy Apostolskiej, dotyczącej koronacji w Wąsewie. We wspomnianym piśmie przedstawiona została w skrócie historia obrazu i kultu Pani Wąsewskiej. Do listu dołączono też folder z informacjami o Sanktuarium. Pismo o którym mowa, zostało wysłane także do Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Arcybiskupa Józefa Kowalczyka. W odpowiedzi z dnia 8 marca 1999 r. Nuncjusz Apostolski napisał między innymi: “Po zapoznaniu się z historią i kultem Obrazu przedstawionymi w liście i w załączonym folderze, (..) informuję, że jeśli będzie pozytywne wotum Konferencji Episkopatu Polski w tej sprawie, to Nuncjatura Apostolska chętnie prześle przygotowane dokumenty do Stolicy Apostolskiej”.
Zgodnie z powziętymi zamierzeniami Biskup Stanisław Stefanek w czasie Zebrania Konferencji Episkopatu Polski, obradującej w Warszawie w dniach 10-11 marca, przedstawił wniosek o wotum w sprawie Koronacji koronami papieskimi Obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej. Księża Biskupi poparli inicjatywę Koronacji wydając pozytywne wotum w tej sprawie. Fakt potwierdzony został w piśmie, jakie Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Kardynał Józef Glemp wystosował do Ojca Świętego, na ręce Prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 18 marca 1999 r.
Rozpoczęto wtedy przygotowania formalne. Biskup Łomżyński powołał Diecezjalny Komitet Koronacyjny, którego zadaniem było prowadzenie wszystkich spraw organizacyjnych związanych z koronacją. Na jego czele stanął wikariusz biskupi ks. prałat Jan Sołowianiuk, który koordynował prace zespołu i czuwał nad sprawnym przebiegiem przygotowań. Jednym z pierwszych zadań Komitetu było sporządzenie dokumentacji wymaganej przez Stolicę Apostolską do uzyskania dekretu zezwalającego na papieską koronację. Dokumenty te zawierały prośbę Biskupa Diecezjalnego Stanisława Stefanka skierowaną do Ojca Świętego o wyrażenie zgody na ukoronowanie Obrazu Maryi z Dzieciątkiem w Wąsewie papieskimi koronami z dnia 8 września 1999 r. W uzasadnieniu prośby Biskup stwierdził, że kult Obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej jest szeroko rozpowszechniony, na co wskazują liczne pielgrzymki i wota za otrzymane łaski. Pasterz Kościoła Łomżyńskiego nadmienił także, iż:
“głos Maryi z Kany Galilejskiej Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2,5), w szczególny sposób rozbrzmiewa w Sanktuarium Maryjnym w Wąsewie, gdzie znajduje się miasto ucieczki, Obraz łaskami słynący, albo Obraz cudowny, tak nazywany przez parafian wąsewskich i pielgrzymów tłumnie przybywających do tronu Matki”.
Dokumenty jakie przygotowano celem przesłania do Stolicy Apostolskiej zawierały też prośbę o Koronację wystosowaną przez Proboszcza Parafii Wąsewo księdza kanonika Stanisława Sobotkę. Pismo to podpisali także jego najbliżsi współpracownicy, przedstawiciele Rady Parafialnej i władz cywilnych gminy Wąsewo. W skład dokumentacji sporządzanej dla Watykanu wchodziła również charakterystyka Obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej, historia kultu Obrazu i folder informacyjny o sanktuarium. Omawiane dokumenty zostały przetłumaczone na język włoski i łaciński i przesłane zgodnie z procedurą do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.
Biskup Łomżyński, mając pozytywne wotum Konferencji Episkopatu Polski w sprawie koronacji w Wąsewie potwierdzone pismem Prymasa, polecił przygotować nowe korony. Zostały one sporządzone staraniem kustosza sanktuarium przy wkładzie całej społeczności parafialnej. Kosztowne korony pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki do ojczyzny. Dokonał tego podczas wizyty w Ełku dnia 8 czerwca 1999 r.
Nuncjatura Apostolska w Polsce dnia 9 grudnia 1999 r. przesłała na ręce Ordynariusza Łomżyńskiego Dekret zezwalający na Koronację papieską Obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej. Dokument wydany został przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 18 listopada 1999 r.
Po otrzymaniu Dekretu zezwalającego na papieską Koronację Wizerunku Matki Boskiej Wąsewskiej, Biskup Stanisław Stefanek wystosował do Ojca Świętego pismo z podziękowaniem. Pasterz Kościoła Łomżyńskiego wyraził wdzięczność za pozwolenie na Koronację. W pismie napisał między innymi: “Pragnę gorąco podziękować Waszej Świątobliwości za ten wielki dar udzielony mojej diecezji, a zwłaszcza wiernym parafii Wąsewo”. Zaznaczył jednocześnie, że uroczystości koronacyjne będą centralnymi obchodami Wielkiego Jubileuszu w Diecezji Łomżyńskiej.
2. Przygotowania do koronacji na szczeblu diecezjalnym
Gdy w roku 1998 rozpoczęto formalne przygotowania do koronacji Obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej, pojawiła się myśl, aby odbyła się ona w Roku Wielkiego Jubileuszu. Takie też było pragnienie kustosza sanktuarium wąsewskiego Księdza Stanisława Sobotki, zwłaszcza, że świątynia w Wąsewie została wyznaczona jako kościół stacyjny zyskania odpustu jubileuszowego. W rozmowie z Pasterzem Diecezji ustalono datę koronacji na dzień odpustu parafialnego Narodzenia NMP 8 września 2000 r. Biskup Łomżyński postanowił uroczystości koronacyjne w Wąsewie uczynić głównymi obchodami Roku Jubileuszowego w Diecezji Łomżyńskiej. Wystosował w tej sprawie pismo do Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa z prośbą o włączenie do Kalendarza obchodów Jubileuszu 2000-lecia obrzędu koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w Wąsewie. Prośba biskupa została rozpatrzona pozytywnie.
Biskup Łomżyński wysłał też do wszystkich Księży Biskupów zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach koronacyjnych. W związku z powyższym nie tylko parafia Wąsewo, ale cała diecezja rozpoczęła intensywne przygotowania do koronacji. Sprawa ta była szeroko omawiana na Kongregacjach Księży Dziekanów. W dniu 25. 02. 2000 roku poinformowano ich o planach związanych z papieską koronacją Obrazu Matki Bożej Wąsewskiej. Przedstawiono wcześniej podjętą decyzję Biskupa o tym, iż uroczystości koronacyjne w Wąsewie połączone z dożynkami będą centralnymi obchodami Wielkiego Jubileuszu w diecezji. Przewodniczący Komitetu Koronacyjnego Ks. Prałat Jan Sołowianiuk przedstawił Księżom Dziekanom aktualny stan przygotowań do koronacji. Poinformował uczestników kongregacji o sporządzonej dokumentacji i o pozytywnej odpowiedzi Stolicy Apostolskiej na prośbę biskupa diecezjalnego dotyczącą koronacji. Zalecono, aby w ramach przygotowań do koronacji w rekolekcjach wielkopostnych i misjach jubileuszowych w parafiach wygłosić naukę o Obrazie Matki Bożej Wąsewskiej i obrzędzie koronacji.
Przedstawiono też kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem parkingów dla pielgrzymów, rozdzielaniem Komunii św., udziału w koncelebrze, oraz wyznaczeniem kapłanów do spowiadania. Ks. Jan Sołowianiuk zapowiedział też, że w maju ukaże się przewodnik z programem uroczystości w formie broszury, a także list pasterski Biskupa Łomżyńskiego w tej sprawie. Zastanawiano się również, czy rozbudować procesję z darami w czasie mszy koronacyjnej tak, by wszystkie dekanaty mogły złożyć dar na rzecz Sanktuarium. Na koniec rozważano, w jakim stopniu w koronacji mają uczestniczyć media. Przedstawiono także projekt ołtarza polowego. Na kolejnej kongregacji księży dziekanów w dniu 30 sierpnia 2000 roku podjęto również temat koronacji w Wąsewie. Wikariusz Biskupi Ks. Jan Sołowianiuk omówił teologiczno-liturgiczne znaczenie koronacji. Następnie Ks. Kustosz Stanisław Sobotka przedstawił aktualny stan przygotowań do uroczystości. W dalszej kolejności wypowiadali się księża dziekani informując głównie o liczbie pielgrzymów wybierających się do Wąsewa. Biskup zwrócił się z prośbą do księży dziekanów, by raz jeszcze zachęcili wiernych do uczestnictwa w koronacji.
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, włączając się w przygotowania do koronacji Obrazu Matki Boskiej w Wąsewie, wydał w tej sprawie specjalne komunikaty 9 lipca 1999 roku i 11 sierpnia 2000 roku. Zostały one skierowane do duszpasterzy i wiernych całej diecezji. W pierwszym z nich przedstawiono stan przygotowań i datę koronacji. Przekazano też zachętę Kurii Diecezjalnej i Kustosza Sanktuarium Wąsewskiego do ożywienia ruchu pielgrzymkowego, zwłaszcza w dniu parafialnego odpustu – Narodzenia NMP. Drugi komunikat informował o ustaleniach Kongregacji Księży Dziekanów podjętych w dniu 25 lutego 2000 roku. Poza szczegółowymi informacjami organizacyjnymi i programem koronacji, ponawia on wcześniejszą zachętę słowami: “... apelujemy, aby wierni z duszpasterską gorliwością potraktowali zaproszenie Pasterza Diecezji do jak najliczniejszego udziału diecezjan w tak podniosłej uroczystości...”. Ze względu na to, iż koronacja wypada w piątek w komunikacie z dnia 23 sierpnia 2000 roku Biskup udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się spożywania pokarmów mięsnych wszystkim udającym się na koronację.
Ważnym elementem przygotowania całej diecezji na wąsewskie uroczystości był List Pasterski Biskupa Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2000 r. Pasterz nawiązał w nim do przeżywanego Roku Wielkiego Jubileuszu, następnie przedstawił historię kultu Obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej. Ksiądz Biskup wspomniał też o dekrecie zezwalającym na koronację. Następnie podał kilka refleksji, które mają towarzyszyć wiernym w przygotowaniach do koronacji. “Każdy dar Boży wymaga od człowieka głębszej refleksji i należytej odpowiedzi. Przygotowując się zatem do uroczystości koronacyjnych, pragniemy najpierw podziękować Bogu za wszelkie przejawy naszej pobożności maryjnej. Wspominamy ze czcią rodziców, którzy nas nauczyli zawierzenia wszystkiego Matce Bożej. Przedłużeniem tych treści wynoszonych z domów, była katechizacja, podczas której pogłębiała się nasza znajomość Matki Najświętszej i formowany był kształt naszej maryjnej pobożności. Dziękujemy Bogu za dzień, w którym nauczyliśmy się modlitwy różańcowej. Ze czcią ogarniamy te przestrzenie naszej kultury, w których pieśń maryjna była jakże często siłą umacniającą nadzieję. Żyjemy bowiem w Narodzie, którego dzieje trwają od rycerskiej “Bogurodzicy” po współczesny “apel Jasnogórski”. Żyjemy w obszarach takiej religijności, która nakazywała przerwać wszelką pracę, by ją złączyć z rozważaniem tajemnicy Wcielenia, odmawiając Anioł Pański. Te doświadczenia w jakiś oczywisty sposób przygotowują nas do aktu koronacji Wizerunku Matki Bożej”. Biskup zachęcił też do naśladowania Matki Bożej. Napisał: “ naśladować Matkę Bożą – to zgodzić się w sercu na to, aby wszystko zaczynało się od posłuszeństwa Bogu, rozniecać nadzieję opartą na prawdzie, że pośród zewnętrznych zdarzeń Bóg opatrznościowo kieruje naszymi losami”. Na koniec listu Biskup Stanisław Stefanek zachęcił wiernych, aby przygotować się do uroczystości koronacji również przez gorliwy udział w nabożeństwach majowych i sierpniowej pielgrzymce na Jasną Górę. Prosił też o modlitwę w tej intencji, ofiarowanie codziennych doświadczeń, krzyży i chorób. Gorąco też zachęcił wszystkich wiernych do udziału w uroczystości.
3. Przygotowania na szczeblu parafialnym
a/przygotowania organizacyjne
Prace zmierzające do przygotowania uroczystości koronacyjnych podjęła przede wszystkim parafia. Gorliwie zaangażowali się wierni odkąd tylko usłyszeli o koronacji. Parafianie ochoczo spieszyli Księdzu Proboszczowi z wszelką pomocą, zwłaszcza materialną, aby godnie przyjąć pielgrzymów i odświętnie przygotować Wąsewo na dzień koronacji. Prace trwały nie tylko wokół kościoła i zabudowań przykościelnych. Remontowano drogi, odnawiano budynki, organizowano parkingi. W przygotowania włączyły się także instytucje świeckie z Wąsewa: Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Komenda Policji, Wojsko z jednostki w Komorowie, Ochotnicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa, właściciele prywatnych sklepów. “Nie szczędzono wysiłku i ofiarnego grosza, by wszystko dopiąć na ostatni guzik.” Zawiązał się Komitet Koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie, w skład którego weszli przedstawiciele miejscowych instytucji. Spotkania komitetu odbywały się w Urzędzie Gminy w Wąsewie w obecności Wójta Stanisława Szabłowskiego: 13.06.2000 r., 9.08.2000 r. i 4.09.2000 r. W czasie spotkań uzgadniano szczegóły związane z koronacją. Dotyczyły one placów parkingowych, miejsca celebry, nagłośnienia, bezpieczeństwa, zapewnienia opieki medycznej i posiłków dla przybyłych gości. Poruszano też zagadnienia związane z przebiegiem i organizacją liturgii. Wspólnie ustalono kogo należy zaprosić na Wąsewskie Uroczystości. Oprócz duchowieństwa z całej diecezji, zaproszeni zostali wójtowie, starostowie, burmistrzowie, prezydenci, parlamentarzyści. Obie komisje diecezjalna i parafialna spotykały się dwukrotnie celem omówienia stanu przygotowań.
Przez cały czas organizowaniu koronacji towarzyszyło zainteresowanie mediów zwłaszcza regionalnych. Redaktorzy radiowi i telewizyjni przeprowadzali wywiady z Kustoszem Sanktuarium, Księdzem Kanonikiem Stanisławem Sobotką i Przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Koronacyjnej, Księdzem Prałatem Janem Sołowianiukiem. Interesowano się stanem przygotowań, a także historią parafii i kultu Obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej, oraz znaczeniem koronacji papieskiej. Wiele ciekawych artykułów na ten temat zamieściła prasa katolicka i świecka.
W ostatnim tygodniu przed koronacją przygotowania nabrały widocznych kształtów. Okolice dróg wiodących do Wąsewa i samą miejscowość odświętnie udekorowano emblematami religijnymi, proporcami, kolorowymi wstęgami, a także flagami narodowymi i papieskimi. Zwrócił na to uwagę ksiądz Prymas w homilii podczas Mszy św. Koronacyjnej: “Gdyby zabłąkany wędrowiec przechodził dzisiaj przez okolicę Wąsewa doznałby wielkiego zdziwienia (...) zdziwiłby się, że okolice dróg wiodących do Wąsewa są tak przystrojone, udekorowane i gdyby zbliżał się do samej miejscowości jego podziw wzrastałby".
Przygotowywano też samo miejsce celebry. Na frontonie kościoła widniał znak Wielkiego Jubileuszu, wielkie flagi maryjna i papieska oraz hasło: “Pójdź Oblubienico, będziesz ukoronowana”. Zmontowano też drewniane podium pod ołtarz polowy. Prace dekoracyjne wykonali alumni WSD w Łomży.
b/Przygotowanie duchowe parafii
Obraz Najświętszej Maryi Panny, który odbiera cześć w Wąsewskiej świątyni od dawna już przez wiernych został nazwany “Miastem ucieczki”. Przez wieki ludzie przychodzili do Maryi z tym, co było ich życiowym doświadczeniem, zarówno radosnym jak i trudnym. U tronu Wąsewskiej Pani składali to wszystko i prosili o wstawiennictwo, o potrzebne łaski. Ona od wielu lat obecna w tym miejscu była ich nauczycielką. Wskazywała drogę i prowadziła do swego Syna. Można by rzec, że Ona sama przez wieki obecności w wąsewskim sanktuarium, aż do dzisiaj przygotowywała na tę chwilę swoje dzieci. Od czasu, kiedy w Wąsewie zaczęło się myśleć i mówić o koronacji papieskiej, zaczęły się także przygotowania. Wszystkie zabiegi duszpasterskie kapłanów, którzy pracowali w Wąsewie w ostatnich latach miały na celu przygotowanie wiernych do właściwego przeżycia tej podniosłej uroczystości. Pod tym kątem prowadzono rozważania podczas nabożeństw majowych i październikowych. Mówiono homilie o znaczeniu teologicznym koronacji w święta Maryjne. Nie zabrakło tych treści przy świętowaniu odpustów parafialnych, które gromadziły rzesze pielgrzymów, przybywających nie tylko z całej diecezji ale i z odległych stron Polski. Przed Wizerunkiem Wąsewskiej Pani odmawiano specjalne modlitwy jako przygotowanie do koronacji. Także rekolekcje parafialne w Adwencie i Wielkim Poście zawierały wątek Maryjny. W dniu 20 maja 2000 roku Telewizja Polonia transmitowała z Wąsewa Mszę świętą którą odprawił Ks. Prałat Jan Sołowianiuk. W homilii celebrans szeroko omówił wątek związany z kultem Obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej. Nadmienił też o zbliżającej się papieskiej koronacji.
Bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości wąsewskich były Misje Jubileuszowe. Odbyły się one w dniach od 27 sierpnia do 3 września 2000 roku pod hasłem “Chrystus wczoraj, dziś i na wieki razem z Maryją”. Nauki misyjne głosili Ks. Prałat Jan Sołowianiuk-Wikariusz Biskupi i Ks. Kanonik Franciszek Wróblewski - Diecezjalny Ojciec Duchowny. Każde rekolekcje, a zwłaszcza misje to czas wielkiej łaski jaką Bóg okazuje człowiekowi, by w blasku Bożej prawdy zrobić generalny rachunek sumienia, by to co chore – uleczyć, to, co jest pokrzywione – wyprostować, a za wszystkie dobra - podziękować. W dniu rozpoczęcia Misji, podczas homilii Ks. Jan Sołowianiuk powiedział: “Misje to czas spotkania z Jezusem Chrystusem i ponownego opowiedzenia się za Bogiem; czas przemiany życia osobistego, rodzinnego, społecznego i powrotu do Boga. Ale dla was (...) to przede wszystkim czas przygotowania do koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Boskiej, który czcicie w waszej świątyni”. We wszystkich naukach misyjnych nawiązywano do tego tematu. Wyjaśniano teologiczno-liturgiczne znaczenie i sens koronacji. Misjonarze mówili jak powinna wyglądać zdrowa pobożność Maryjna. W jednej z homilii ksiądz Franciszek Wróblewski powiedział: “Maryja prowadzi nas zawsze do swego Syna. Uczy nas jak wsłuchiwać się w Jego ewangelię. Nie wystarczy jednak słuchać. To za mało. Trzeba tak jak Maryja przekładać ewangelię na życie i kształtować według niej codzienne postępowanie. Ona nie tylko słuchała Bożego Słowa , ale nim żyła, przyjmowała bez zastrzeżeń wolę Najwyższego. To jest droga dla nas, jeśli mówimy że kochamy Matkę Bożą”. Każdego dnia podczas misji były odprawiane trzy Msze święte – rano, w południe i wieczorem. Jak powiedział Ksiądz Proboszcz “wierni liczniej niż zwykle przybywali na nabożeństwa, przystępując do sakramentu pokuty i Eucharystii. Widać, że zależy im na tym aby dobrze przygotować się do koronacji”. Program Misji był bardzo urozmaicony. Był czas na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie zabrakło dnia, w którym sprawowano sakrament chorych i modlono się za zmarłych parafian. Misjonarze szczególną uwagę poświęcili katolickiej rodzinie i jej zadaniom we współczesnym świecie. W dniu 31 sierpnia Mszy św. wieczornej przewodniczył Pasterz Diecezji i odebrał odnowienie ślubów małżeńskich. W homilii skierowanej do małżonków i rodziców zaznaczył, że rodzina autentycznie chrześcijańska wzoruje się na świętej Rodzinie z Nazaretu. Ukazał wielką rolę Maryi w tej rodzinie. Każda chrześcijańska rodzina powinna czerpać naukę życia i postępowania od Niepokalanej.
Momentem kulminacyjnym był dzień uwielbienia Chrystusa Eucharystycznego. Wierni od rana do późnych godzin wieczornych adorowali Najświętszy Sakrament, oddając cześć Jezusowi ukrytemu pod postacią chleba. W piątek 1 września poświęcono uroczyście krzyż misyjny, znak zbawienia, który ustawiony został przed świątynią parafialną. W kazaniu pasyjnym ks. Prałat Jan Sołowianiuk powiedział: “Oddajemy dzisiaj cześć Krzyżowi, pod którym stała Maryja. Ona od Nazaretu aż do Kalwarii wiernie wypełniała zadanie powierzone Jej przez Boga. Stała pod krzyżem pełna powagi i skupienia. Nie lamentowała nie narzekała, bo ufała w pełni Bogu. Maryja swoją postawą uczy nas nadziei i wierności Panu Bogu. Właśnie pod krzyżem ukazała się Jej wielkość i wierność raz danemu słowu. Dlatego będziemy wieńczyć koroną Jej wizerunek, bo królewskość Maryi ma swoje źródło pod Krzyżem Jezusa.” Misje Jubileuszowe były bezpośrednim przygotowaniem parafii na uroczystości koronacyjne w dniu 8 września 2000 r.
4. Uroczystości koronacyjne
Uroczystości koronacyjne rozpoczęły się już w wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Mszą św. o godzinie 17.00 . Eucharystii połączonej a z nieszporami maryjnymi przewodniczył Biskup Pomocniczy diecezji łomżyńskiej - Tadeusz Zawistowski. Wspólnie z nim koncelebrowali kapłani pochodzący z Wąsewa, a także księża z dekanatu ostrowskiego. Na Mszy św. obecny był również Biskup Pomocniczy diecezji ełckiej Edward Samsel i Biskup Czesław Kozon z Kopenhagi. W Eucharystii uczestniczyli parafianie, a także licznie zgromadzeni pielgrzymi. Przybyłych gości i parafian powitał w gorących słowach Kustosz Sanktuarium Ks. Stanisław Sobotka. Słowa szczególnego pozdrowienia skierował do pielgrzymów, którzy pieszo przywędrowali z Troszyna i Długosiodła. “Cieszę się bardzo, że przyszliście, aby oddać cześć Matce Jezusa. Rozpoczynamy modlitewne czuwanie przed jutrzejszą doniosłą chwilą, która na trwałe zapisze się w historii naszej parafii i całej diecezji. Nie szkodujmy czasu ani sił, by trwać przy Maryi oczekując chwili kiedy proboszcz parafii pw. NSPJ w Małkini. O północy została odprawiona Pasterka Maryjna - koncelebrowana, pod przewodnictwem Biskupa Czesława Kozon z Kopenhagi rodaka z Myszyńca. Oprawę liturgiczną przygotowali alumni WSD w Łomży. Homilię wygłosił Biskup Edward Samsel. Porównał noc czuwania przed koronacją do nocy Narodzenia Pańskiego oraz do oczekiwania na cud wielkanocnego poranka w Wigilię Paschalną. Po Mszy św. kontynuowano adorację Chrystusa obecnego w tajemnicy Eucharystycznego Chleba. Licznie zgromadzeni wierni trwali na modlitwie aż do rana. Po uroczystym zakończeniu adoracji rozpoczęto o godz. 7 00 godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Tradycyjny śpiew godzinek często rozbrzmiewa w Wąsewskiej świątyni, dlatego wypełniła się ona tymi, którzy przyszli już o świcie by, oddać cześć Matce Chrystusa. Po odśpiewaniu godzinek rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył Ks. Jan Sołowianiuk. W homilii mówił o wierze Maryi, która była stała i niezachwiana nawet w momentach bardzo trudnych, krytycznych. ks. Prymas ozdobi Jej Wizerunek kosztownymi koronami.” Homilię w czasie Mszy św. wygłosił dostojny celebrans. Ks. Biskup podkreślił trwałość kultu Matki Bożej w Wąsewie. Mówił też, że “Polacy w chwilach trudnych dla ojczyzny zawsze zwracali się do Maryi i nigdy nie doznali zawodu, również i dzisiaj ufność w Jej matczyną pomoc pomoże nam zbudować lepsze jutro”. Bezpośrednio po Mszy św. , tradycją lat ubiegłych, odbyła się procesja fatimska, z figurą Matki Bożej. Podczas procesji, która przeszła ulicami Wąsewa odmawiano trzecią część różańca na przemian ze śpiewem pieśni maryjnych między tajemnicami. Procesji przewodniczył i rozważania prowadził Ks. Jan Sołowianiuk. Tłumy pielgrzymów i parafian uczestniczących w procesji fatimskiej weszły ponownie do świątyni, by adorować Chrystusa Eucharystycznego, wystawionego w monstrancji. Adoracja wspólna, a potem prywatna trwała do Apelu Jasnogórskiego. Modlitwie apelowej przewodniczył Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek. W rozważaniu Biskup mówił o rękach ludzkich. “Te spracowane dłonie rolnika są zawsze otwarte, gotowe do dzielenia się, ale też niekiedy są to ręce potrzebujące pomocy. Jednak gdy naszymi rękami przestaje rządzić serce, mogą stać się zachłanne i agresywne”. Po Apelu Maryjnym wznowiono adorację Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził Ks. Prałat Radzisław Ambroziak – “Matka Najświętsza jest Błogosławioną, która uwierzyła słowu Pana (...) i była wierna od Nazaretu po Golgotę”. Kolejną Eucharystię o godz. 9 00 sprawował Ks. Jan Wnorowski, były proboszcz w Wąsewie, a Słowo Boże wygłosił Biskup Edward Samsel. Podkreślił szczególne znaczenie sanktuarium dla okolicznej ludności, zwłaszcza pochodzącej z terenów kurpiowszczyzny. Przypomniał wiernym, iż obraz który ma być ukoronowany jest dla nich “Miastem ucieczki”, oraz że Maryja zawsze czuwa nad tymi, którzy uciekają się pod Jej opiekę. Bezpośrednio po Mszy św. obraz Matki Boskiej Wąsewskiej wyniesiono przy śpiewie pieśni na polowy ołtarz usytuowany przed frontonem świątyni.
Dzień 8 września 2000r. był wyjątkowo ciepły i słoneczny, o czym wspomniał tez Ks. Prymas podczas homilii. Już od wczesnych godzin rannych Wąsewo wypełniało się pielgrzymami. Przybywały pielgrzymki piesze z Myszyńca, Goworowa, Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Pisk i innych okolicznych parafii. Najwięcej pątników przyjechało autokarami, a także własnymi środkami lokomocji. Gromadzących się na placu celebry porządkowi kierowali do odpowiednich sektorów. Zaproszeni goście duchowni, oraz świeccy zajmowali przygotowane dla nich miejsca przy ołtarzu polowym, bądź w jego pobliżu. O godz. 11.15 sprzed Urzędu Gminy w Wąsewie, wyruszyła procesja z wieńcami dożynkowymi ze 107 parafii. Delegacje z wieńcami przeszły przy akompaniamencie orkiestry z Goworowa do miejsca celebry, gdzie nastąpiła prezentacja wieńców. Komentarze podczas przedstawiania wieńców, a także w czasie całej liturgii prowadził Ceremoniarz Diecezjalny Ks. Jan Sołowianiuk. Uroczystej liturgii jubileuszowo – koronacyjao – dożynkowej towarzyszył śpiew chóru katedralnego z Łomży, pod dyrekcją Stanisława Winiarskiego, przy akompaniamencie Ks. Szczepana Dobeckiego. Posługę przy ołtarzu pełnili alumni WSD z Łomży.
Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem Kardynała Józefa Glempa rozpoczęła się w samo południe. Poprzedziła ją procesja liturgiczna do miejsca celebry z budynku Banku, gdzie była urządzona zakrystia. W drodze do ołtarza Ks. Prymas pozdrawiał licznie zgromadzonych pielgrzymów. Oficjale źródła podały, iż było ich około dwudziestu tysięcy. W słowie wprowadzającym komentator odwołał się do dokumentów papieskich, zapowiadających Wielki Jubileusz. Przytoczył słowa Ojca Świętego o Maryi: “Matka pięknej miłości jest dla chrześcijan podążających ku Wielkiemu Jubileuszowi trzeciego tysiąclecia Gwiazdą nieomylnie kierującą nasze kroki ku Chrystusowi. Niech pokorna Dziewica z Nazaretu, która przed dwoma tysiącami lat dała światu Słowo Wcielone, prowadzi ludzkość nowego milenium ku Temu, który jest światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka”, “ niech gorąco wstawia się za chrześcijańskim ludem aby obchodząc z radością dwutysiąclecie narodzin swego Zbawiciela mógł uzyskać obfitość łask i miłosierdzia”. Na wejście chór wykonał antyfonę “Chrystus wczoraj, Chrystus dzisiaj, Chrystus na wieki” na przemian z pieśnią “Gwiazdo śliczna wspaniała”. Miejsca najbliżej ołtarza zajęli koncelebransi, w liczbie siedemdziesięciu, za nimi delegacje kapituł, kapłani niekoncelebrujący oraz alumni WSD w Łomży. W koncelebrze brali udział przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski:
Abp Stanisław Szymecki – Metropolita Białostocki, Abp Juliusz Paetz z Poznania, Abp Tadeusz Gocłowski z Gdańska, Abp Senior Marian Przykucki ze Szczecina, Bp Jan Śrutwa, Bp Antoni Dydycz z Drohiczyna, Bp Teofil Wilski z Kalisza, Bp Edward Samsel, Bp Jan Wątroba z Częstochowy, Bp Czesław Kozon, Bp Tadeusz Pękalski z Łodzi, Bp Tadeusz Zawistowski.
Przybyłych gości i pielgrzymów przywitał gospodarz – Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek. Wyraził radość z obecności dostojnego celebransa, księży biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych. Zachęcił do gorliwej modlitwy i uważnego wsłuchania się w Słowo Boże. Następnie dzieci wręczyły wiązanki kwiatów Ks. Prymasowi i wszystkim biskupom, wyrażając tym gestem szczególny szacunek wobec hierarchów kościoła, a także wdzięczność za przybycie do Wąsewa. Rozpoczęła się Liturgia Słowa za przygotowanie której odpowiedzialny był Ks. Piotr Kleczyński, wikariusz z Wąsewa. Lekcje i modlitwę powszechną odczytali przedstawiciele wspólnoty parafialnej. Po Ewangelii przy radosnym śpiewie alleluja celebrans udzielił błogosławieństwa Księgą Pisma Świętego. Potwierdził tym gestem prawdziwość słów Chrystusa; “Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą“.
W homilii Prymas Polski mówił o znaczeniu i różnych rodzajach koronacji ziemskich i niebieskich. Podkreślił, że akt koronacji jest zobowiązujący: “nakładając korony papieskie (...) zaciągamy zobowiązania do czci i takiego wpatrzenia się we wzór Maryi, aby to miało odzwierciedlenie w naszym życiu osobistym i społecznym (...). Wchodząc na drogę Matki Bożej, baczyć musimy, byśmy z niej nigdy nie zeszli. Mówił też na czym polega prawdziwa wolność: “wolność polega na wyborze, którego ludzie dokonują sami (...) człowiekowi wierzącemu nie wolno wybierać zła”. Zachęcił też wszystkich, by ich wybory były zgodne z wolą Boga. W zakończeniu homilii ks. Prymas powiedział, że uroczystość koronacji rozpoczyna okres wytrwałej modlitwy za siebie, za rodziny, za społeczeństwo, aby wszyscy potrafili swoją wolę, czasem kapryśną zharmonizować z wolą Boga, która zawsze pragnie odkrywania prawdy, miłości, naszego nawrócenia i przebaczenia.
Po homilii nastąpił obrzęd koronacji poprzedzony komentarzem. “Jesteś prześliczną Koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Ty jesteś znakiem nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego”. “Akt ukoronowania Maryi zostanie z pokorą i w ziemskich warunkach powtórzony na wąsewskiej ziemi, gdzie dokonywała ona i ustawicznie dokonuje na oczach swych dzieci zwycięstwa”. Zanim Koronatorzy nałożyli drogocenne korony na Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Bp Tadeusz Zawistowski odczytał dekret Stolicy Apostolskiej zezwalający na papieską koronację. Następnie dostojny Celebrans odmówił specjalne modlitwy przygotowane na tę okoliczność i ozdobił Wizerunek Wąsewskiej Pani drogocennymi koronami. Zostały one przyniesione do ołtarza przez Wójta Gminy Wąsewo Stanisława Szabłowskiego z małżonką. Abp Stanisław Szymecki, Metropolita Białostocki i Bp Stanisław Stefanek, Biskup Łomżyński jako Współkoronatorzy dotknęli koron. Na znak hołdu wobec łaskami słynącego Obrazu już ukoronowanego Ks. Kardynał i Współkoronatorzy okadzili wizerunek Maryi. Dźwięk fanfar w momencie okadzania zwiastował doniosłość chwili. Liturgiczny obrzęd koronacji zakończyła modlitwa do Pani Wąsewskiej, której przewodniczył Ks. Prymas. Na koniec odśpiewano antyfonę maryjną: “Niech nam błogosławi, z swym Synaczkiem Panna Maryja”. Następnie Pasterz Diecezji Łomżyńskiej wypowiedział Akt oddania i zawierzenia Diecezji Łomżyńskiej Matce Boskiej Wąsewskiej. Uroczyste ślubowanie wobec Maryi złożył też Kustosz Wąsewskiego Sanktuarium Ks. Stanisław Sobotka wraz ze swoim współpracownikiem Ks. Piotrem Kleczyńskim. Pełni wdzięczności za Słowo Boże i obrzęd koronacji, podniesieni na duchu uczestnicy uroczystości złożyli uroczyste wyznanie wiary.
Liturgię Eucharystyczną rozpoczęła procesja z darami. Służba liturgiczna przyniosła do ołtarza chleb i wino. Przedstawiciele Urzędu Gminy i parafian złożyli w darze monstrancję oraz kwiaty, symbol koron. Delegacje w imieniu poszczególnych instytucji z Wąsewa przynosiły w ofierze naczynia i szaty liturgiczne. Po przeżytych misjach jubileuszowych wierni parafii złożyli dary duchowe: zobowiązania, przyrzeczenia, modlitwę co wyrażały polne kwiaty. Przedstawiciele dwudziestu czterech dekanatów złożyli w darze ołtarza naczynia i szaty liturgiczne oraz dary pieniężne. Procesji towarzyszył śpiew pieśni w wykonaniu chóru katedralnego: “Ziemia plony już wydała” i “Zdrowaś Maryjo Bogarodzico”. Na końcu procesji z darami do ołtarza podeszli kapłani i diakoni z naczyniami liturgicznymi, które były wypełnione chlebem do konsekracji dla komunii wiernych. Formularz Mszy św. został wzięty z bieżącego dnia. Celebrans odmawiał drugą prefację o NMP oraz trzecią modlitwę eucharystyczną. Wyrazem pobożnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze była postawa wiernych. Z uwagą i w skupieniu słuchali Bożego Słowa oraz aktywnie brali udział w śpiewie. Zgromadzeni na wąsewskich uroczystościach licznie przystąpili do Stołu Pańskiego. Kapłani rozdali około piętnastu tysięcy Komunii św. Eucharystia to pokarm w wędrówce do domu Ojca. Ona stała się najpiękniejszym darem jaki pątnicy ofiarowali Maryi.
Uroczystość koronacji Matki Bożej Wąsewskiej była połączona z dożynkami diecezjalnymi, których tematem jest chleb. Śpiewy podczas rozdzielania Komunii św. mówiły o “anielskim chlebie, Chrystusie dobrym jak chleb, który stał się manną wędrowców przez ziemię”, śpiewano też pieśń “Panis Angelicus” oraz “Bądźże pozdrowiona Hostio żywa”. Dziękując Bogu za dar Eucharystii oraz całej uroczystości wyśpiewano wraz z Maryją radosne “Magnificat”. Przed błogosławieństwem słowa wdzięczności wobec dostojnego celebransa, zaproszonych gości i wszystkich pielgrzymów wypowiedział Pasterz Kościoła Łomżyńskiego. Szczególne podziękowanie skierował do tych, którzy pomogli w przygotowaniu i sprawnym przebiegu uroczystości. Sumę odpustową, podczas której został ozdobiony koronami papieskimi cudowny Obraz Matki Boskiej Wąsewskiej zakończyło błogosławieństwo pasterskie. Gdy procesja opuszczała miejsce celebry, wierni ubogaceni Bożą łaską, napełnieni miłością do Chrystusa i Jego Matki śpiewali pieśń “Nie rzucim Chryste Świątyń Twych”. Po zakończonej liturgii Obraz Matki Boskiej przeniesiono do świątyni i umieszczono go na stałym miejscu w ołtarzu. Do późnych godzin wieczornych wierni trwali na modlitwie przed ukoronowanym Wizerunkiem Maryi.
W kilka dni po uroczystościach Ks. Kustosz wraz z wójtem zorganizowali spotkanie Parafialnego Komitetu Koronacyjnego. Serdeczne podziękowania skierowano do wszystkich, którzy ofiarnie podjęli tak wielkie wyzwanie, nie szczędząc sił, czasu i środków finansowych, by godnie uczcić Panią Wąsewską. W imieniu Biskupa Łomżyńskiego szczególne wyrazy wdzięczności poszczególnym instytucjom złożył Ks. prałat Jan Sołowianiuk – Przewodniczący Diecezjalnego Komitetu organizującego koronację.
Niech podsumowaniem niniejszego opracowania będą słowa modlitwy koronacyjnej, wypowiedzianej przez Księdza Prymasa:
"Boże wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńczą koroną obraz Chrystusa i Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny Wąsewskiej i wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata, i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Idąc śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i, wypełniając przykazanie miłości, spieszą sobie wzajemnie z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i, nie oszczędzając swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą".

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: śr, 16 kwietnia 2003 14:45
Data upublicznienia: śr, 16 kwietnia 2003 :
Artykuł był czytany: 6022 razy
Drukuj
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi